بررسی مشخصات مکانیکی و پتروگرافی میکروسکپی بتن سبک پرلیتی

بررسی-مشخصات-مکانیکی-و-پتروگرافی-میکروسکپی-بتن-سبک-پرلیتیبررسی مشخصات مکانیکی و پتروگرافی میکروسکپی بتن سبک پرلیتی - نوع فایل: word تعداد صفحات: 145 صفحه چکیده: هدف ازاین تحقیق ساختن بتن سبکی است که با استفاده از سنگدانه پرلیت تهیه می شود تا با دارا بودن مقاومت مناسب بتوان به عنوان بتن اصلی سازه ای وغیر سازه ای استفاده کرد و بررسی پتروگرافی آن زیر میکروس


دانلود فایل