جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی

جایابی-بهینه-خازن-با-هدف-بهبود-پروفیل-ولتاژ-و-کمینه-سازی-تلفات-توان-شبکه-توزیع-واقعیجایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف چکیده شبکه های توزیع دارای بارهای متنوعی اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می کنند.


دانلود فایل