ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

ایمن-سازی-طرح-هندسی-راه-های-دوخطه-برونشهریپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش راه و ترابری عنوان :ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری تعداد صفحات :180 چکیده : روش مطرح شده در این پژوهش بر مبنای پارامتر جدید طراحی به نام نرخ تغییر انحنای یک قوس به همراه قوسهای اتصال آن ( CCRS ) می باشد. این پارامتر جدید برای داده های بس


دانلود فایل