طراحی-و-آزمون-مدل-بهینه-تامین-مالی-در-شرکت-ایران-خودرو
طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 260
حجم فایل: 3137 کیلوبایت

نوع فایل: word
قابل ویرایش 260 صفحه

چکیده:
این تحقیق کوشش می نمایدتا نسبت بهدستیابیبه ترکیببهینهتامین مالی بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمایهو مبتنی بر برآورد حجم نقدینگی حاصل ازترکیب بهینهتولید با هدف حداکثر سازی سود و حداقلسازی هزینهتامین مالیاقدام نماید . بنابراین بمنظور دستیابی به این هدف در محیطاجرایی شرکت ایران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهایمناسبعلمیو کارآمد طراحی گردیده و نتایج اجراییآنبا روشهایسنتی و فعلی شرکت مقایسه گرددونهایتاً ماحصلپژوهش بعنوانیک الگویعلمی و مناسببه مدیریت شرکتدر زمینهفرآیندتامین مالی ، ارائه گردد .
با عنایتبه اهداف کلی مشروحهفوق ،دامنه بررسیهای انجام شدهاز یکسو زمینه هاو روشهایموجود تامیننقدینگیدر بازارهای پولی داخلی را در برمی گیردو از سویدیگر میزان نیازهای موجود شرکت ، لزوم بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر بازارهای پولی و مالی قابل دسترس خارجی را ایجاب می نماید .
لذا بنا بر الزامات یاد شدهبرای دستیابیبه یک مدلجامعو علمی قابل اجرا، بایدمدل موردطراحی بتواندتعادل در ساختارسرمایهو ساختار مالیرا حفظنموده و ضوابط اصولی ناظر برآنرارعایت نماید و همچنین نتایج بررسی مؤلفه ها و متغیرهای کلیدیاقتصادی تاثیرگذار بر بازارهایپولی بین المللیرا نیز بکارگرفته و از طریق بررسی هزینه های تامین مالیهر یک از روشهای موجودو قابل دسترس ، به بهترینترکیب تامین مالی از نقطه نظر هزینه تامین آن برسد . لازم به ذکر استکه کلیه زمینه های مورد بررسیمذکوردر فوق ، مبتنی بر کارپایه هایتئوریک ارئهشده در فصل دوم این پژوهشصورت پذیرفته که ماحصل آن در بخش مفروضات مدل ترکیب بهینه تامین مالی ملحوظ گردیده است.با عنایت به ویژگیهای کلی ارائه شده در فوق تشریح شمای کلی مدل یکپارچه در این تحقیق و روشن نمودن نحوه عملکرد مجموعه حلقه های مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروری میباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در این زمینه با نمودار ساختار یکپارچهتحقیق آغازمیشود و سپس با وارد شدن به جزئیات و ساختار مدل اصلی ادامه یافته و نهایتاً به نحوه انعکاس روابط هر یک از متغیرها در مدل و تشریح کارکرد آن میپردازد.
در ساختار کلیاین پژوهش دو نوع از مدلهایمورد استفادهکاربرد دارندکه دسته اولبعنوان مدلهایحمایتگر ((supportive )) ،کارپایه ها و مبانی برآورد مجموعه نقدینگی و نهایتاً کسریقابل تامین آن از بازارهای مالی را مشخص می نمایندو سپس مدلهایدسته دوم که موضوعاصلی این پایان نامهمیباشندمورد تشریح قرار می گیرند .
استفادهاز محاسباتریاضی مختلف و متعدد در طراحیمدل مورد نظر ،‌نحوهاستفاده از مبانیتئوریک پیش بینیتاثیرات مؤلفه هایاقتصادی بر بازارهای مالی و پولیدر برآوردنرخهایارز، صورت پذیرفته است که تا حدودیوسعت و دامنهعوامل تاثیر گذاربر مدل اصلی، بیانگردد و بر این اساس ، اهمیتتوجه بهکلیه عواملدر فرآیندتصمیم گیری تامینبهینه نقدینگیدر این شرکتمورد تاکیدو تشریحقرار گیرد . ضمناً در ارتباط با کاهشیا بحداقل رسیدنهزینهتامین مالیاز بازارهای پولی بین المللی بحث مدیریت ریسک در ارتباط با کاهش تاثیرات ناشی از نوساناتنرخ ارزو بویژه یورو که ارز مورد استفاده شرکتمی باشد ،در مدل بررسی مؤلفه هایاقتصادی ، و مدلتامینبهینه مالی بصورت توام مورد استفاده قرارمیگیردکه جزئیاتبیشتر آن در بخشهای مربوطه ارائه گردیده است. با عنایت به توضیحات فوق ،توالی مطالب ارائه شده دراین تحقیق بصورت زیر می باشد :
ساختار یکپارچه مدل تامین مالیو تشریح عملکرد آن
ادبیات تحقیق و مبانی تئوریک مرتبط با انجام آن
ارائه مفروضات و تشریح متغیرها و پارامترهای مدل ریاضی و نحوه عملکردو ارتباط روابط ساختاری آن با یکدیگر باشد .
مولفه ها ی اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای مالی وپولی
اجرای مدل با اطلاعات واقعی سال 1383 و تحلیلنتایج حاصل از آن
نتیجه گیریو پیشنهاداتتحقیق

مقدمه:
خودروبصورت اخص،درراستای پاسخگوئی به نیازهای روزافزون بازار داخلی، ناگزیر به گسترش در همه ابعاد بوده است، توسعه کمی وکیفی دراین صنعت موجب افزایش چشمگیر سهم آن درتولید ناخالص ملی گردیده است وتنوع استفاده مواد درآن باعث ایجاد گسترة عظیمی ازصنایع جنبی درکشور شده است، حاصل این رشد ایجاد شرکتی با ابعاد ایران خودرو بوده است که بیش از صدشرکت را درحوزه های افقی وعمودی درزیرمجموعه خود جا داده است، چرخه اقتصادی وگردش نقدینگی دراین شرکت درچند سال اخیر بگونه ای بوده است که آنرا در رأس صد شرکت برتر کشور از نظر درآمد قرارداده است ، افزایش تنوع محصولات ، بمیزان ده نوع سواری تولیدی ، اشتغال بیش از 20هزار نفر دراین واحد تولیدی، وابستگی بیش از 1000 شرکت داخلی ازنظر عرضه مواد به این شرکت ، ارزبری مواد اولیه خارجی بمیزان چند میلیارد دلار درسال، سرمایه گذاری درابعاد بسیار وسیع،روی آوری بسمت صادرات محصولات وایجادخطوط تولیدی درکشورهای خارجی حضورمؤثروتعیین کننددربازارسرمایه وبورس اوراق بهادار تهران وشاخصهای اساسی دیگر،جملگی موجب گردیده است که این شرکت جایگاه ویژه ای رادرصنعت کشوربه خوداختصاص دهد
اینک باتوصیف انجام شده فوق درمورد شرکت ایران خودرو، بدیهی است که روشهای دستیابی به میزان نیاز نقدینگی دردوره های کوتاه مدت یکساله ونحوه تامین آن ازمنابع داخلی وخارجی ، مستلزم دراختیار داشتن الگوی مناسب واصولی ومتکی به تئوریها ودانش روز میباشد تا براساس آن موضوع مدیریت تامین مالی و پس از آن مدیریت گردش وجوه ، به نحو مناسب صورت پذیرد، زیرا تامین وتدارک منابع مالی مورد نیاز درچنین ابعاد گسترده ای بدون استفاده از نگرشهای علمی ازیکسو وبکارگیری ابزار و مدلهای کارآمد واصولی ازسوی دیگر امکان پذیر نمیباشد لذا در تحقیق پیشنهادی باعنایت به اینکه مدل مورد ارائه در دوبخش مدلهای حمایتگر و مدلهای اصلی ازیکسو به بررسی کارپایه های نحوه دستیابیبه میزان نقدینگی موردنیازجهت تحقق برنامه بهینه تولید وسایرجنبه های نیازنقدینگی میپردازدوازسوی دیگرمدل اصلی تامین نقدینگی براساس حداقل سازی هزینه تامین آن را ارائه می نماید

فهرست مطالب:
چکید
فصل یک: مقدمه تحقیق:
بیان کلی موضوع وضرورت انجام تحقی
2-تشریح کلی ساختار پایان نامه
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
ارزش
هزینه تامین و ساختار سرمایه
خط مشیءتقسیم سود
5-مدیریت ریسک
مبانی پیش بینی مؤلفه های تاثیرگذار اقتصاد بربازارهای مالی وپولی
فصل سوم: روش انجام تحقیق‌
مقدمه
ساختار یکپارچه مدل تامینمالی
نحوه پردازش اطلاعات در مدل
پردازش اطلاعات در بخشهای اصلی مدل
شرح معادله هایمدل ریاضی.
6- مدلهای پشتیبان مدل اصلی
7- تشریح کلی مدل بررسیهایاقتصادی
فصل چهارم: داده ها و آزمون مدل:
مقدمه
پایگاه جمع آوریداده ها ـ شرکت ایران خودرو
توصیف و تحلیلداده ها
اجرای مدل با اطلاعات واقعی
اعتبار سنجی مدل
نتایج اجرای مدل
فصل پنجم: یافته های تحقیق:
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیتها و کاربرد های تحقیق
4- پیشنهادات تحقیق
منابع و مأخذو فهرست جداول و شکلها
پیوستها
فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق
1-1- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق
1-1-1- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق
2-1-1- اهمیتو ضرورت انجامتحقیق
3-1-1- فرضیات تحقیق
4-1-1- موضوع واهداف تحقیق
5-1-1- روش اجرای تحقیق و آزمونمدل
6-1-1- مبانی اطلاعات و روشهای جمع آوریآن
7-1-1- دامنه و محدوده هایمورد نظر تحقیق
8-1-1- محدودیتهای تحقیق
9-1-1- پیشینه تحقیق
2-1- تشریحکلی ساختار پایان نامه :
1-2-1- ساختار یکپارچه پایان نامه(مدلهای پایه )
2-2-1- ساختار یکپارچهپایان نامه(مدلهای اصلی )
فـــــصل دوم :ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه و ‌تعاریفو نسبت ها
1-1-2- مقدمه
2-1-2- ساختار سرمایه
3-1-2- تعاریفو نسبت ها
2-2- ارزش
1-2-2- مقدمه
2-2-2- چگونه اوراققرضه را ارزش گذاری کنیم ؟‌
3-2-2- سود نقدی و درآمد سهم
4-2-2- ارزش گذاری انواع مختلف سهام
5-2-2-برآورد پارامترهای موثر در مدل تنزیل سود نقدی پرداختنی
3-2- هزینه تامین سرمایه و ساختار سرمایه :
1-3-2- ریسکو هزینه تامین سرمایه
2-3-2- هزینه تامین سرمایه از طریق سهامداران
3-3-2- اهرم عملیاتی
4-3-2- نسبت اهرمی و بازده سهامداران
5-3-2- انتخاب بین بدهی و آورده سهامداران
6-3-2- اهرم مالی و بتا
7-3-2- هزینه تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی
8-3-2- ارزش افزوده اقتصادی و اندازه گیری نتایج اجرایی مالی
9-3-2- بدهی و ارزش ویژه ـ بهره و سود نقدی
10-3-2- ساختار سرمایه
11-3-2- ساختار سرمایه و شرایط پرداخت مالیات
12-3-2- محدودیتهای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه
13-3-2- مدل میلر
14-3-2- چگونه ساختار سرمایه را میتوانتنظیم نمود ؟
15-3-2- سه روشبرای استفادهاز بودجه بندیسرمایهبا استفاده ازاهرم مالی
16-3-2- بتا و اهرم مالی
4-2- خط مشی تقسیم سود
1-4-2- خط مشی تقسیم سود
2-4-2- خط مشی تقسیم سود
5-2- مدیریت ریسک
1-5-2- مقدمه
2-5-2-مصون سازی مالی چیست
3-5-2- بحثهایی در رد مصون سازی
4-5-2- بحثهایی درحمایت از مصون سازی
5-5-2- چرا مصون سازی ؟
6-5-2- کاهش ریسک از طریقآپشن
7-5-2- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن
8-5-2- تاثیر تغییر در نوساناتسهام برارزش آپشن
9-5-2- روش مقابله ای قیمتگذاری آپشن در یک دوره خاص
10-5-2- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشنبرای دوره هایزمانی متعدد
11-5-2 ارزشیابی آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes
6-2- مبانیپیش بینیتاثیرات مولفه هایاقتصادی بر بازارهای مالی و پولی
1-6-2- مقدمه
2-6-2- پیش بینی و عوامل مؤثربر آن
3-6-2- اندازه گیری خطاهای پیش بینی
4-6-2- مقدمه ای برتکنیکهای پیش بینی بر اساس سری هایزمانی
5-6-2- روش هموار سازینمایی بر اساس تاثیرات روند
فـــــصـــل سوم: روش انجامتحقیق :
1-3- مقدمه
2-3- ساختاریکپارچه تامین مالی
1-2-3- مدلهای حمایتگر
2-2-3- مدلهایاصلی
3-3- نحوه پردازش اطلاعات در مدل
1-3-3- مرحله برآورد تقاضا بر اساسمحدودیتهای بازار
2-3-3- مرحله تنظیم مدلORبرای تعیین ترکیب بهینهتولید محصولات
3-3-3- مرحله برآورد نقدینگی حاصل از اجرای برنامه تولیدیمحصولات
4-3-3- مرحله برآورد نیاز نقدینگیسالیانه.
5-3-3-مرحله برآورد کسری و نیازهای مالی و ارزی
4-3- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهایاصلی مدل :
1-4-3- تأثیر تصمیمات ساختار سرمایهدر مدل
2-4-3- مرحله تعیین میزان نقدینگیدر مقاطع زمانی مختلف
3-4-2- مدیریت ریسک
4-4-3- هزینه تامین سرمایه
5-4-3- مدل بررسیمؤلفه هایاقتصادی مؤثر بر نوساناتنرخ ارز
5-3- شرح معادله هایمدل ریاضی
1-5-3- مفروضات مدل
2-5-3- راهنمای پارامترها و متغیرهایمدل
3-5-3-تابع اصلی و محدودیتهای مدل ریاضی
6-3- مدلهای پشتیبان مدل اصلی :
1-6-3- ساختار سرمایه :
2-6-3- نوسانات نرخ ارزو آثار آنبر روشهای تامینمالی
3-6-3- هزینه تامین سرمایهو میانگین موزون آن
4-6-3- روشهای مصون سازیدر مورد ریسک بازپرداخت وامهایخارجی
5-6-3- ارزش زمانی پول
6-6-3- مقایسه هزینه تامین و نرخ بازدهسرمایه
7-6-3- مدیریت ریسک
7-3- مدل بررسیهای اقتصادی:
7-3- تشریحکلی مدل بررسیهایاقتصادی
2-7-3- عوامل مؤثر بر نرخ برابری دلار با ریال
فـــصـــل چهارم :داده ها و آزمون مدل :
1-4- مقدمه
2-4- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شرکت ایران خودرو :‌
1-2-4- مقدمه
2-2-4- وضعیت کلیشرکتو روند تغییرات آن
3-2-4- فعالیت اصلیشرکت
4-2-4- سرمایه در سال تأسیس و تغییرات بعدی آن.
5-2-4- سوابق تولیدی
6-2-4- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژیک ایران خودرو
7-2-4- برنامه هایشرکت در سال 1383
8-2-4- برنامه های مدیریتنوین در سال
9-2-4- مبانی و مفروضات تهیه بودجهسال 1383
3-4- توصیف و تحلیل داده ها
1-3-4- منابع تامین نقدینگی
2-3-4- مصارف نقدینگی
3-3-4- انواع داده هاو فرمت دریافتآنها
4-3-4-روش نحوه تهیه گزارشاتوجوه دریافتیعملیاتی
5-3-4- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهیلات بانکی
6-3-4- رابطه پارامترهای مدل با اطلاعاتواقعی سال1383
7-3-4- تحلیل رابطه غیر خطی معادلهمطلوبیت سهامداران
4-4- اجرای مدلبا اطلاعات واقعی سال
1-4-4- خروجی نرم افزارLingo برای متغیرهای غیر صفر
2-4-4- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل در نرم افزار Lingo
5-4- اعتبار سنجیمدل
6-4- نتایج حاصل از اجرای مدل با اطلاعاتسال 1383.
1-6-4- استفاده از حداکثر مجاز جهت اضافه کردن سرمایهتوسط سهامداران
2-6-4- اضافه شدن سرمایهدر اولین دوره
3-6-4- تعادل پرداخت و دریافت ها در هر دوره
4-6-4- استفاده مدل از تغییرات قیمت یورو و دلار با ریال
5-6-4- استفاده مدل از حداکثر کشش فروش آزاد و پیش فروش
6-6-4-دریافت وامو پرداخت اقساط آن
7-6-4- سایر قابلت های تحلیلی در مدل
فــــــــصــل پـنــجم:یــافــتـه های تــحقـیـق
1-5- مقدمه
2-5- نتیجه گیری
1-2-5- نتیجه گیری کلی
2-2-5- نتیجه گیری اجرایی مدل
3-5- محدودیتهای و کاربردهای تحقیق :
1-3-5- محدودیتهای تحقیق
2-3-5- کاربردهای تحقیق
4-5- پیشنهادات تحقیق
1-4-5- پیشنهادات در زمینهاجرای مدل در آینده
2-4-5- پیشنهادات در زمینه انجام تحقیقاتآتی .

منابع و مأخذ:
فهرست منابع فارسی
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع شرکت ایران خودرو
گزارش حسابرسیسالانه شرکت ایران خودرو (سالهای 1383 و 1384 )
گزارشات افزایش سرمایه شرکتایران خودرو
بولتن برآورد نوسانات نرخ ارز استخراج شده توسط‌آقای دکتر ایمانی راد
برنامه و بودجهسال 1383 شرکت ایران خودرو
برنامه استراتژیک 10 ساله شرکت ایران خودرو
بولتن گزارش نوسانات نرخ ارزمرکزی آمار ایران
فایلهای اطلاعاتی اداره کل خزانه داری شرکت ایران خودرو
فایلهای اطلاعاتی معاونت فروش شرکت ایران خودرو
-6- فهرست منابع انگلیسی
Ross_Westerfield –Jaffe ,2002 , (( Corporate Finance )).McGraw-Hill
Chapter1 page 1-10 . Chapter 2 ,Page 35-39
Chapter 9 , Page 436 , Chapter 10 , (( CapitalPricing Model )) , page 248 , Chapter5,(( How to Value Bond & Stock ))Page130-133 , chapter 5 , page102-110
Chapter11 (( Risk, CostofCapital& WACC )) Chapter15
(( FinancialLeverage & FirmValue )) PAGE 393-415
2- Garry Grroux, 2000 (( FinancialAnalysis )) Chapter 11 (( Capital Structure & Credit Risk)) Page 226 .
3- Ross ,2000 (( CorporateFinance )) McGraw-Hill, Chapter 10 (( return & Risk(CAPM ) )) PAGE 28 3.
4- PHD Thesis 2005 (( Framework Of ForeignExchange Hedging )) Page 15 , LondonUniversity .
5- Brealey _ Marcus _ Myers1999, 2nd edition (( Fundamental of Corporate Finance )) McGraw-Hill, Chapter 24 (( Risk Management )) Page 682-690
6- RobertA . Haugan2002 (( ModernInvestmentTheory))Prentice Hall , Chapter 17 (( EuropeanOptionPricing )) Page 436 .
7- Ken Black, 2003 (( BusinessStatistics )) Chapter15 (( Forecasting & Time Series )) Page 730- 766
8- Vince Hooper, 2004 (( multinationalFinancingStrategiesinhigh PoliticalRiskCountries )) SchoolOf Bankingand Finance, Workingpaper.
9- Http: // www. PSC .State. Pa . Vs/ Capital/ derivativeshtml ,June 2004 (( A briefGuidetoFinancial derivatives )) .
10- Wikipedia, the Freeencyclopedia, 2004 (( Black& Scholes ))
Http:// en. Wikipedi. org . / Wiki /Black – Scholes – Formula.
11-Ross , wester field , Jordan , 1999 (( Essential OfCorporateFinance )) .Chapter 14, ((Dividend and Dividend Policy )) Page 372-377 . McGraw-Hill
12- Douglas – Finerty – Stowe, 2004 (( CorporateFinancialManagement )) Prentice Hall, Chapterone ,(( WhatisFinance )) Page 3-16 , Chapter2 ,(( The Financial Environment Concepts & Principles ) )) Page20-35, Chapter4 , (( the time value ofmoney )) Page104-106
13 –Aswath Damodaran ,2001(( CorporateFinanceTheory& Practice)) .Willy , chapter 3 (( the timevalue of money )) page 44-50
ManufacturingCompanyinbest CombinationStructure

دانلود فایل