اعاده-حیثیت-در-فقه-امامیه-و-بررسی-تحولات-ان-درحقوق-کیفری-ایران
اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات ان درحقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
کلید واژه: اعاده – فقه امامیه -تحولات – حقوق کیفری


فهرست مطالب
فصل اول:کلیات ۱
۱- مقدمه۱
۲- بیان مسله ۲
۳- سؤالا ت تحقیق۲
4- فرضیات تحقیق۳
۵- اهداف و ضرورت انجام آن.۳
۶- پیشینه تحقیق۴
۷- پلان تحقیق۵
فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
۱- مفاهیم 6
۱-۱ مفهوم لغوی ۷
۱-۲ مفهوم اصطلاحی ۷
۲- واژگان مرتبط 9
۲-۱ مجازات تبعی ۹
۲-۲محکومیت موثر۱۰
۲-۳سجل قضایی ۱۱
۳- تاریخچه اعاده حیثیت۱۲
۳-۱دین مسیحیت 13
۳- ۲دین اسلام ۱۵
۴- حقوق موضوعه ۱۸
۴-۱ ایران ۱۹
۴-۲قبل از انقلاب اسلامی۲۰
۴-۳بعد از انقلاب اسلامی ۲۰
۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت ۲۱
۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت ۲۳
۴-۶ سایر کشورها۲۵
۴-۷ فرانسه۲۶
فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
۱-۱ آیات قرآن کریم ۲۸
۱-۲ سنت۳۵
1-3 روایات۳۶
۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد ۳۶
۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه ۳۷
۱-۳-۳ تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ۴۰
۱-۳-۴ مهرورزی و جلب اعتماد افراد۴۱
۱-۳-۵ تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 41
۱-۳-۶خوش بینی و رفتار متربی ۴۲
۱-۳-۷ تغافل و پوشاندن خطای افراد ۴۳
۱-۳-۸ چشم پوشی و عفو ۴۴
۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت ۴۵
۲-۱ هدف ذهنی مجازات ۴۵
۲-۲ هدف عینی مجازات ۴۶
۳- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسی ۴۷
۴- قلمرواعاده حیثت
۴-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان ۴۹
۴-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان ۵۲
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
۱- اقسام اعاده حیثیت 54
۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی ۵۴
۲- ا عاده حیثیت قانونی ۵۶
۲-آثار اعاده حیثیت ۵۷
۲-۱-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی ۶۰
۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۶۱
۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ۶۳
۴-۱ شهادت دروغ ۶۳
۴-۲ حد قذف ۶۴
۴-۳ قتل 65
۴-۴ خودکشی ۶۶
۴-۵ اجرای حد ۶۷
۴-۶ ارتداد ۶۸
۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت ۶۹
۴-۶-۲ محرومیت از حق زوجیت ۷۰
۴-۷ شخص مشمول قذف ۷۱
۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۷۲
۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه ۷۳
۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت 76
۶- قاعده جب ۷۷
۶-۱ ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله۷۸
۶-۲شرایط جریان قاعده جب۷۹
۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب۸۱
۷- توبه 81
۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد۸۲
۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی ۸۵
۷-۳ سقوط مجازات ۸۶
۷-۴ قابلیت عفو توسط امام ۸۷
۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است۸۹
۷-۶ روایت۸۹
۷-۷ توبه و صدق عفیف شدن مجرم ۹۰
۷-۸ احراز توبه ۹۴
نتیجه گیری ۹۸
راهکار ۹۹
منابع و مآخذ فارسی ۱۰۰

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.