کارتحقیقی-بررسی-‌‌‌احـراز‌-اصالت-در-اسناد-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده‌
در نظام ادله اثـبات دعـوا،اصـالت سند،نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل‌،معیار مطمئنی برای‌ تشخسص صحت سند و تمامیت آن اسـت.در ادله الکترونیکی،اصل‌ سند به معنای نسخه‌ای‌ که‌ مستقیما توسط صادرکنندگان سند به وجـود آمده باشد وجود نـدارد.از طـرفی،ادله الکترونیکی،ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل،تحقق مفهوم«اصل»به معنای سنتی آن در این ادله‌،امکان‌پذیر نیست اما می‌توان با به کارگیری روش‌های فنی،کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تـأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل،متناسب‌ با‌ هویت غیرمادی‌ آن‌ها تحول یافته است.در پژوهش حاضر موضوعات فوق بررسی می‌شوند.
کلیدواژه‌ها:اصل سند،قانون تجارت الکـترونیکی،دلیـل الکترونیکی،ادله اثبات دعوا

فهرست مطالب
چکیده‌ أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱-طرح مساله 2
۱-۲-مفهوم سند الکترونیکی 3
۱-۲-۱- تعریف داده پیام 4
۱-۲-۲- اهمیت داده پیام در رفع موانع حقوقی 4
۱-۳-دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 6
۱-۳-۱-اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن 6
۱-۳-۲- سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن 7
۱-۳-۲-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند 8
۱-۳-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند 9
۱-۴- عناصر و ارکان سند الکترونیک 10
۱-۴-۱- قابلیت استناد 10
۱-۴-۲- دستیابی 11
۱-۴-۳- تولید و نگهداری به روش مطمئن 11
۱-۴-۴- امضای الکترونیکی 11
فصل دوم : احراز اصالت در اسناد الکترونیکی 13
۲-۱- مفهوم اصالت و کارکرد آن 13
۲-۲-شرایط‌ احراز‌ اصالت‌ اسناد الکترونیکی 15
۲-۲-۱- قابلیت دسترسی و اسـتفاده در صورت رجوع 16
۲-۲-۲- حفظ‌ تمامیت اطلاعاتی که تولید،ارسال یا دریافت شده‌اند 16
۲-۲-۳- نـگهداری اطـلاعات شناسایی‌ داده‌ پیـام 19
۲-۲-۴- رعایت شرایط خاص دستگاه‌های اجرایی 19
۲-۳-شیوه‌های تعرض به اصالت اسناد الکترونیکی 24
۲-۳-۱- اظهار انکار و تردید 24
۲-۳-۲- ادعای جعل 27
نتیجه‌گیری 29
منابع و ماخذ 31

دانلود فایل
همچنین مطالب زیر را مشاهده نمایید