مطالعه و بررسی رابطه مهارت زندگی و خشم

مطالعه-و-بررسی-رابطه-مهارت-زندگی-و-خشم متن زیر قسمتهایی از فایل اصلی می باشد فایل اصلی در 11 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد مطالعه و بررسی رابطه مهارت زندگی و خشم سوده محمدی - چکیده این مقاله بصورت کاربردی به جمع آوری اطلاعات توصیفی توسط روش پیمایشی دلفی به تحقیق در زمینه ارتباط معنادار یا عدم وجود رابطه معنادا


دانلود فایل