ارزیابی دانشگاههای جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل پوششی داده ها DEA

ارزیابی-دانشگاههای-جامع-علمی-کاربردی-به-کمک-تحلیل-پوششی-داده-ها-dea ارزیابی دانشگاههای جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل پوششی داده ها DEA اردکانی - چکیده این مقاله با هدف بررسی رابطه مدلهای ارزیابی عملکرد پارامتریک و غیر پارامتریک، به تبیین رابطه بین مدلهای ارزیابی کارآیی با روشهای SFA و DEA می پردازد. مطلعه روشهای ارزیابی پارامتریک و غیر پارامتریک نشا


دانلود فایل