کارتحقیقی-بررسی-قرار-معاینه-محلی-جرم-و-تحقیقات-محلی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را چنین تعریف می کند: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانونی و دوم، اماره قضایی. درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم دهد. این امر برخلاف اماره قانونی است که برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، قانون آن را دلیل بر امری قرار داده و نظر دادرس در این اماره تأثیری ندارد. ‌این قرار در پرونده های مهم و اختلافات ملکی کارساز بوده و به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد و دایره تحقیق دادرس را از قانون و چهاردیواری دادگاه به تحقیقات میدانی و طبیعت می برد و بر استحکام رأی دادگاه می افزاید. راستی حرکت در ناهمواری های طبیعت و معاینه آن و تحقیق پیرامونی راه را می گشاید و هموار می نماید. این قرار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که قانون گذار در ذیل ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است؛ مگر این که مبنای رأی دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد. در این صورت، اجرای قرارهای مذکور باید توسط قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند. از سوی دیگر، در برخی دعاوی برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. ‌در معاینه محل باید صورت جلسه ای دقیق که مطلعان، طرفین و دادرس آن را امضا کرده باشند، تنظیم گردد. این قرار با حضور طرفین که از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا می گردد و عدم حضور یکی از آنها مانع اجرای قرار دادگاه نمی باشد؛ اما چنانچه طرفین دعوا و یا یکی از آنها از وقت اجرای قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می شود، با حضور کارشناس مربوطه انجام پذیرد و دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ نماید و توضیحات وی را بشنود، بر استحکام تحقیق می افزاید.
کلید واژه : آیین دادرسی مدنی ، قرار معاینه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، کارشناس

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- تعریف قرار 3
۱-۲- تفاوت حکم و قرار 3
۱-۳- انواع قرار به لحاظ کلی در امور حقوقی 4
۱-۴- قرار در دعاوی حقوقی 6
۱-۴-۱- قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) 6
۱-۴-۱-۱- قرار ارجاع امر به کارشناسی 6
۱-۴-۱-۲- قرار تحقیق و معاینه محلی 6
۱-۴-۱-۳- قرار استماع گواهی و شهادت شهود : 7
۱-۴-۱-۴- قرار اتیان سوگند : 7
۱-۴-۱-۵- قرار تأمین خواسته : 9
۱-۴-۱-۶- قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند : 11
۱-۴-۱-۷- قرار مهر و موم ترکه 12
۱-۴-۱-۸- قرار رفع مهر و موم ترکه 12
۱-۴-۱-۹- قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی ) 13
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی معاینه محل و تحقیق محلی 15
۲-۱- معاینه محل و تحقیق محلی 15
۲-۲- مفهوم و محدوده تمسک معاینه محل 15
۲-۳- تحقیق محلی 16
۲-۴- آثار و اجرای قرار معاینه محل 16
۲-۵- تاثیر امارات قضایی در صدور رای 16
۲-۶-توان اثباتی تحقیق محلی 17
۲-۷- توان اثباتی معاینه محل 17
۲-۸- توان اثباتی 18
۲-۹- اعتبار صورت جلسه معاینه محل 18
۲-۱۰-اقدامات دادگاه پس از اجرای قرار 18
۲-۱۱- اجرای قرار تحقیق محلی 19
۲-۱۲- مواد معاینه محل و تحقیق محلی 20
۲-۱۳- ادغام قرار تحقیقی و قرار معاینه محلی 21
۲-۱۴- شیوه تنظیم قرار تحقیقی 22
نتیجه گیری 25
منابع و ماخذ 28

دانلود فایل